Groupe parlementaire

Groupe Parlementaire

Les Députés peuvent se regrouper par affinités politiques. Aucun Groupe Parlementaire ne peut comprendre moins de huit membres. Les Groupes se constituent en remettant à la Présidence de l'Assemblée Nationale une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces derniers. Un Député ne peut faire partie que d'un seul Groupe. Les modifications à la composition du groupe sont portées à la connaissance du Président de l'Assemblée sous la signature du Député intéressé s'il s'agit d'une démission, sous la signature du Président du groupe s'il s'agit d'une radiation et sous double signature du député et du Président du groupe s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement. Est interdite la constitution de groupes d'intérêts particuliers locaux ou professionnels. Par contre, sont autorisés les regroupements de plusieurs groupes parlementaires.GROUPE PARLEMENTAIRE TIAKO I MADAGASIKARA (TIM)

Président du Groupe Parlementaire TIM : RANDRIANANTENAINA Olivier Antonny José

.  ANDRIAMAMPANDRY Todisoa Manampy
.  ANDRIAMANJATO Liantsoa Bina
.  JEAN FRANCOIS Michel
.  RABEKIJANA Solofo Hery
.  RABENIRINA Maminiaina Solondraibe
.  RAKOTOMANJATO Edmond Rodin Georges
.  RAKOTORAHALAHY Modeste
.  RAMBOASALAMA Emilien
.  RANDRIAMBOLAINA Gerry
.  RANDRIANANTENAINA Olivier Antonny José
.  RANDRIANARISOA Stanislas
.  RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina
.  RAZARA Pierre Ravolaza Fidèle
.  RALAMBOZAFIMBOLOLONA RAZAFITSIMIA
.  RATSIMBAZAFY Alain Jean
.  RALAMBOMANANA Fenoherintsoa

GROUPE PARLEMENTAIRE UNI POUR LA REPUBLIQUE (GPR)

Président du Groupe Parlementaire GPR :

.  ANGELE Solange
.  DARKHAOUI Siritis
.  JOHASY RAHARISOA Eléonore
.  MAMANGY Norbert
.  MAMIHAJA Charlot
.  MASY Goulamaly Marie Jeanne D’arc
.  RAHARIMAMPIONONA
.  RAHOLIJAONA Harson
.  RAKOTONIRINA Jimmy Joe
.  RAMILSON Ange Richard
.  RANDRIANANDRAINA Théophile Christian
.  RANDRIANASOLO Augustin
.  RANDRIANASOLO Jean Nicolas
.  RASIDIMANANA
.  RASOAZANANERA Marie Monique Ernestine
.  SATRA Augustin
.  MILAVONJY Andriasy Philobert
.  VONINAHITSY Jean Eugène

LISTE DES DEPUTES NON AFFILIES

.    ANDRIANJANAHARY Fanomezantsoa
.    EDIZARD
.    FELICIEN Randrianantenaina
.    JONAH Parfait Prezaraly
.    RABENARY Jean
.    RAFIDIMANANA Narson
.    RAKOTOMALALA Miarintsoa Andriantsitonta
.    RATSIRAKA Iarovana Roland
.    RAZAFINANDRASANA R aulan

GROUPE PARLEMENTAIRE ISIKA REHETRA MIARAKA AMIN’I ANDRY RAJOELINA (IRD)

Président du groupe parlementaire IRD : VELOTSARA Paul Bert

.   AFAKANDRO Alphonse
.   ANDRIAMANALINARIVO Raymond Michel Jocelyn
.   ANDRIAMBELOSOA Heriniaina
.   ANDRIAMISASOA Doda Nirimboavonjy
.   ANDRIAMIATRIKARIVO Tiana James Pierrot
.   ANDRIANANDRASANA Norbert Marie Ignace
.   ANDRIANO  Giscard
.  ASSIMO Bruno
.   CHRISTOPHE Tsiliva Diddiot
.   DINAH Romual
.   DJAOSERA Irénée
.   DONOVAN Sidonie Jimmy Gertrude Johnny
.   FERNAND Jeannot
.   FIAROVANA Lovanirina Celestin
.   FIENENA Richard Désiré
.   HENRI Jean Michel
.   JEAN Daniel Dit Manjosoa
.   MANOLOSOA Felix
.   MBELO NDRIAMANAMPY Jean Germain Odon
.   NAHARIMAMY Lucien Irmah
.   MOHAMAD Ahmad
.   NAKANY Charly Zafimagnely
.   PEPIN MICHOU
.   RABEMANANTSOA Herilala Jeannot
.   RABENIRINA Jean Jacques
.   RAFENOMANANTSOA  Tsirimaharo Ny Aina
.   RAHANTANIRINA Lalao
.   RAHASIMANANA Paul Bert
.   RAHELIHANTA Jocelyne
.   RAHERIARIJAONA Régina Clarisse
.   RAHOLDINA NAIVO HERINANTSOINA
.   RAJAOBELINA Lova Herizo
.   RAJOELINA  Andriami-harimanana  Seth
.   RAKOTOARIMANANA Tiana Maxime
.   RAKOTOARISOA Nirina Fenohery Johnny
.   RAKOTOMANGA Lantoarivola Sedera
.   RAKOTONDRASOA  Fetra
.   RAKOTONDRAVAO Georges
.   RAKOTONDRAVOAVY Andrianjafinjanakolona
.   RAKOTONDRAZAFY José Alain
.   RAKOTOSON  Hubert
.   RALALASON  Dera Harinjafimino
.   RAMAHANDRISOA Edu Edmond
.   RAMAHERIJAONA Hajanirina Lanto
.   RAMAMONJISOA RAKOTONIRINA Jhon Wha
.   RAMAROSOA Emiline
.   RAMENASON Rio Merci
.   RANDRIAMANAMPISOA Alfred
.   RANDRIANARISOA Bien Aimé Arsène
.   RANDRIANARISON Temis Tocle
.   RANDRIANARIVELO Justin Abel
.   RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry
.   RASALAMA Léon
.   RASOAMALALA Honorine
.   RAKOTOMALALA Taratriniaina Dina
.   RASOLOMANANA Beby Olivier
.   RASOLONJATOVO Honoré
.   RATSIMANDRIONA Aida Hardy
.   RATSIMANOSIKA Alexandre Andriamanantena
.   RATSIVAHINISOLO Andriniony
.   RAVELOSON Guillaume Narindrasana
.   RAVONTY Tam Teon Luc Urbain
.   RAZAFIMAHATRATRA Daniel Jean Christian
.   RAZAFINDRAVONY Marifidy Christine
.   RAZAFINDRIATSARA Jonhson Anatol
.   RAZAFINTSIANDRAOFA Jean Brunelle
.   RAZAIHARIMALALA Harizaka Fiainantsoa
.   RAZAKANDRAINY Henri Dominique
.   RAZANADRABEARIMANANA Jacques Aurélien
.   RAZANAMAHASOA Christine Harijaona
.   REMI
.   RICHARD Tsimahalefy Alexandrine
.   RIVOTIANA Richard Jean Bosco
.   ROCHELIN Houssen
.   ROILAHY
.   TSABOTOKAY Honoré
.   TSIKIVY Adrien
.   VELOMAHAZO Patrice
.   VELONTSARA Paul Bert
.   VOAHANGINIRINAZAFIMANDIMBY Marie La
.   VOLAHAINGO Marie Thérèse
.   ZAFINANDRO Perle Bien Aimée
.   BERNANDO Germain Berton Ndrianasy
.   RAYMOND
.   NASIRA Julien
.   ANDRIATAHINANOMENJANAHARY Felicien
.   ANDRIANAMBININA Djohary Lee
.   RANDRIANATOAVINA Jean Martin
.   BAOFENO Micheline
.   MBADE Jeannine Gabriel
.   NICOLAS Stephan Alphonse
.   RANDRIAMISA NAINA Marie Nicolas David
.   SAID ZAKANIAINA Mahafaly Joseph
.   MAMIZARA Yasmirah Loeticia
.   RAPHAELIEN Solofoniaina Emilien Narson
.   RAKOTOARIMANANA Patrice
.   RAKOTONIRINA Augustin
.   RASOLONIAINA Robert
.   RANDRIA Joseph
.   IDEALSON
.   TSARADIA Marco
.   RABEHAJA Jean
.   TSITARA  Rogers Osman
.   RAZAFINDRAZALIA  Yvonne
.   TOVONDRAY Retsanga Brillant De L’Or
.   ADOLPHE Ediedy