CEREMONIE D’OUVERTURE DE LA PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

CEREMONIE D’OUVERTURE DE LA PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La première session extraordinaire de l’Assemblée nationale présidée par la Présidente Christine RAZANAMAHASOA a débuté le mercredi 04 mars 2020 à 11h.
La cérémonie d’ouverture a vu la présence des membres du Gouvernement, du Président du Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM) Mr Alphonse MAKA, du Vice-président du Sénat Roger KOLO, et du Président du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit (HCDDED) Lenoble NAVONY.
Cette session extraordinaire sera consacrée à la ratification des ordonnances dont la régularisation a été demandée par la Haute Cour Constitutionnelle, et ne devrait pas dépasser les 12 jours.

Concernant la ratification des ordonnances prises par le Président de la République, la Présidente de l’Assemblée nationale a rappelé d’une part qu’il n’y a plus lieu de débat sur le fond étant donné que lesdites ordonnances ont déjà fait l’objet de promulgation, que le rôle du parlement consiste à la seule ratification de celles-ci, d’autre part que le processus d’adoption des lois entre les deux Chambres doit être respecté.
L’ouverture de cette session extraordinaire a également été l’occasion de présenter les nouveaux membres de l’Assemblée nationale, en remplacement des deux députés dont les poursuites judiciaires sont encore en cours, Mme Yvonne RAZAFINDRALIA, du District de Mahabo et de Mme Taratriniaina Dina RAKOTOMALALA, du District de Fandriana, ainsi que de la réintégration du Député élu à Bealanana Mme Marie Thérèse VOLAHAINGO.
Par ailleurs la Présidente de l’Assemblée nationale a présenté son soutien aux sinistrés suite aux intempéries qui ont durement frappé l’ouest de l’Ile ainsi que la famine qui sévit dans le Sud. De ce fait, elle a encouragé tout un chacun d’apporter sa contribution auprès de la BNGRC.

Discours de Mme la Présidente Christine RAZANAMAHASOA lors de la cérémonie d’ouverture de la session extraordinaire du 04 Mars 2020

Discours de Mme la Présidente Christine RAZANAMAHASOA lors de la cérémonie d’ouverture de la session extraordinaire du 04 Mars 2020

Tompokolahy sy Tompokovavy.
Raisina am-pifaliana araham-pahavononana indray ankehitriny ny andraikitra, hanokatra amin’ny fomba ofisialy, ny Fotoam-pivoriana tsy ara-potoana voalohany, hatrehin’ny Antenimierampirenena amin’ity taona ity. Izao dia manaporofo sahady fa fotoanan’ny asa tokoa ity taona 2020 ity, ary santatr’ireo maro mbola ho hatrehina ihany izao, satria hiasa tokoa isika.
Isaorana lehibe dia lehibe Andriamanitra noho izany, nitahy sy mbola hitantana ny diantsika.

Mialohan’ny tafa àry, ho fiandohan-dahateny; dia mamelà ahy hianareo hanaja sy hanome voninahitra ny iray trano, tonga manotrona izao lanonana izao.
Misaotra e! Mankasitraka indrindra! Na vahiny izany na tompon-trano, tonga mavitrika etoana, miara-misalahy eto indray, hiatrika ny adidy napetraky ny Firenena amintsika.
Maso mitily amin-tava manatrika no mahatsinjo anareo vahiny ankehitriny. Koa miarahaba Tompoko; aminareo ny haja, saloranareo ny voninahitra, ka mendrika ny tolorana ny arahaba mialoha.

Isika Solombavambahoaka kosa, izay tompon-draharaha rahateo, dia atao arahaban-dravorona e! seranina ianareo ka seranina, fa ny foko dia faly mahita anareo. Koa mandrosoa hasina daholo ary Tompoko.
Tompokolahy sy Tompokovavy!
Izay no ela; fa araky ny Didim-panjakàna izay novakian’ny mpitan-tsoratra tamintsika teo, dia mazava ny anton’izao fotoam-pivoriana tsy ara-potoana atrehin’ny Solombavambahoaka manomboka androany izao. Mety samy hanana izay hiheverany azy, ao ny mety hitsinjaka fa hoe naharesy fa vokatry ny fitoriana nataony ny anton’izao fivoriana izao. Aminay kosa raha ny eo amin’ny lafiny Lalàna dia misy azo iadin-kevitra tsara mihintsy, saingy noho ny fanajàna ny foto-kevitry ny fisaraham-pahefana, satria izay no nambaran’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana dia atrehina aloha.
Indreto eo isika Solombavambahoaka, mpiantafika vita sedra, ka tsy hatahotra izay mitsanga-kiatrika amin’izay Lahadinika hiroso eto. Tsy hilaza miara-mahita, tahaka ny adin’ombilahy an-tsena intsony aho, ny amin’ny tantaran’ireto Didy hitsivolana ireto; fa ianareo teo foana ka tsy hatoro fa mahalala. Olona azo itokisana izany Solombavambahoaka izany, ka mahay sy mahafantatra tsara ny lalan-kizorany, hilaminan’ny Firenena sy handrosoan’ny fianam-bahoaka.
<< Mahakasika izay fanajàna ny Lalàna izay ihany dia adidin’ny Andrimpanjakàna tsirairay ny manaja ny Lalàna velona eto amin’ny Firenena. Tokony ho loha-laharana amin’izany ny Andrimpanjakàna mpanao Lalàna. Misy anefa ny indro kely tsara hampahatsiahivina etoana ary anisan’ny mampikatso izay asa fanaovan-dalàna eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Fihetsika izay mifanohitra amin’ny Andininy Faha 96 ny Lalàmpanorenana, izay mandidy ny Antenimiera roa tonta hanefa ny fifezivezena (navette) amin’ireo Tolo-dalàna na Volavolan-dalàna dinihin’izy ireo avy.
Amin’izao fotoana izao anefa dia Tolo-dalàna miisa Dimy (05) no mikatso any amin’ny Antenimieran-doholona. Ny sasany amin’izy ireo dia efa tamin’ny taona 2016 no nahatongavany tany. Volavolan-dalàna miisa Telo (03) koa no mbola any ary ny ela indrindra tamin’ireo dia tamin’ny taona 2018.
Koa aoka isika fatra mpanenjika sy mpitory no tokony hanaja voalohany ny Lalàmpanorenana.
<<
Izay ny amin’iny, fa raha hanao jery todika fohy kosa isika mahakasika ny fiainam-pirenena tato ho ato, dia misy ihany ny azo ambara.
Manoloana izao fanatrehan’ireto Solombavambahoakan’i Madagasikara ireto, sy amin’ny anaran’ny Antenimierampirena iray manontolo; dia heverinay fa mety raha mamerina ny fankaherezana ireo mpiray Tanindrazana niharan’ny mafy sy ny loza, nandritra ireny vokatry ny andro ratsy nifanesisesy tany amin’ny Faritra maro nanerana ny Nosy ireny. Tao koa ny vokatry ny hain-tany sy ny kéré tany amin’ny Faritra Atsimon’ny Nosy.
Isaorana ny Fitondram-panjakàna, notarihan’ny Filoham-pirenena, Andriamatoa Andry Nirina RAJOELINA; nahay niatrika mivantana sy ara-potoana ny fahavoazana tamin’izany. Ekena fa mbola tsy miravina tanteraka ny takaitra navelan’ilay andro ratsy, saingy tsapa sy hita kosa fa misy ny ezaka handravonana azy haingana.
Etsy an-kilany, manoaloana izany, dia mahazendana ihany ny toe-tsaina nasetrin’ny Malagasy sasany niatrehana ireny loza ireny. Aminay mantsy dia tsy tokony nisy nidiran’ny pôlitika mihintsy ny fahavoazana fa voajanahary ireny sy vokatry ny nataon-draolombelona ihany koa.
Raha ny rano be no resahina, dia vokatry ny fahasimban’ny tontolo iainana, izay niteraka fiovaovan’ny toetrandro.
Ny tsy fisian’ny pôlitika maty paika maharitra kosa, no mbola nandovàna sy tsy nahafehezana hatramin’izao ny kéré.
Misy anefa ireo izay to-fo, ka faly hisian’ny loza, sitrany ahay ahafahana manome tsiny ny mpitondra. Ary izay fihetsika rehetra atao hiatrehana ny voina, dia nahitàna tsikera avokoa. Very tanteraka ny Soatoavina Malagasy: ilay mifampitsinjo, mifanavotra, miray hina; ka tao ireo nanao vain-drahalahy tsy mba maharary.
Tsapa tato ho ato fa tena mivoana tanteraka ny fanaovana pôlitika eto amintsika, fa lasa mifototra amin’ny fifanaratsiana sy fankahalàna ny fivoizan-kevitra, indrindra fa ny any amin’ny Tamban-jotra sosialy. Diso fahavalo anefa isika, fa ny tena fahavalo dia ny fahantrana irery ihany. Ny ady sy ny tolona momba an’io no tokony ifanotofan’ny soso-kevitra, fa tsy olona na Antoko akory. Rehefa tonga indray moa ny vanim-potoanan’ny fifidianana, zavatra hafa izay.
Raha jerena anefa ny sehatra tokony nahitana ny mpanao pôlitika dia toa tsy tazana tany izy ireo. Tsy inona izany fa ny mahakasika ny fanavaozana ny lisitra elektôraly. Manana anjara lehibe handray anjara sy hanara-maso ny amin’io mantsy isika mpanao pôlitika sy ny Fiarahamonim-pirenena, isaky ny misokatra ny fanavaozana izany lisitra izany. Ka nahavita io andraikitra io tokoa ve isika?
Nanambara tokoa ny CENI tamin’ny herinandro lasa teo, fa maro ireo anarana niverina indroa na (doublon) sy fitoviana laharan-karapanondro tao anaty lisitra. Ny fanontaniana mipetraka eto dia ny hoe: fa maninona no izao izany vao hita? Ary tamin’ny vanim-potoana tahaka ny ahoana sy tamin’ny andron’iza no nandrafetana io lisitra io? Koa raha izany no nisy, dia iza no tompon’andraikitra voalohany? sa meaculpa ve io?
Maro tokoa ny Adidy iaraha-manana ary andraikitra ifampizaràna eto amin’ity Firenena ity. Ka na tsy mitovy aza ny hevitra, dia aoka kosa samy hahatsapa tena amin’izay tandrify azy, fa reraka loatra ny vahoaka noho ny adisanina isan-karazany tsy mitondra tombontsoa.
Mahonena anie Tompoko ny mijery ireo rava fananana nohariana tao anatin’ny taona maro, namoy hava-tiana; saingy mangina izy nohon’ny fahendreny; kalon’ilay moana hono; ao am-po no mametsovetso.
Raha ny fantatra dia mbola misokatra hatrany ny fandraisan’ny BNGRC ny fanampiana ho an’ireo izay maniry ny hanao izany, ka amporisihina eto ny mpiray Tanindrazana hiroso amin’io tolo-tànana io fa voin-kava-mahatratra.
Tompokolahy sy Tompokovavy.
Izay no tsy aritra, amin’ny maha fon-dReny dia mafana ny fo rehefa ny mpiray Tanindrazana no mizaka ny mafy; ka ialan-tsiny raha somary nivalampatra kely. Fa raha hitodika farany amin’ny raharaham-pirenena ihany, dia miarahaba ny Governemanta vaovao izay manatrik’eto, indrindra ireo mpikambana vaovao mandrafitra izany.
Raha dinihina dia mitodika kokoa any amin’ny Governemanta teknisianina no misy ankehitriny. Mandefitra izany ny mpanao plitika, indrindra ny mpiara-dia ara-pôlitika. Tsy maninona anefa raha izay no hahasoa ny Firenena. Noho izany dia miandrandra vokatra betsaka sy tsara avy aminareo ny vahoaka. Mila mafampàna amin’izay ny fampiharana ny PEM avy amin’ny Vina IEM, ary mila mihazakazaka amin’izay koa ny fanatanterahana ny Veliranon’ny Filoham-pirenena. TAIRO AMIN’IZAY ARY FA AZA MITAREDRETRA, FA ETO IZAHAY KITRO HIFAHARANAREO. Fotoanan’ny asa rahateo koa ity taona ity, araka ny teny efa fandré ombieny ombieny, ka ianareo izao no mpitarika sy filamatra ny amin’izany. Mankahery sy mitsodrano anareo ary izahay Tompoko. Mahaleova mahalasàna mba hahomby amin’izay kasaina sy hatao.

Tompokolahy sy Tompokovavy.
Antonony kosa angamba izay raha Lahateny. Tsy hoe nihenjana akory sanatria, fa nisarika antsika rehetra kosa hibanjina hatrany ny soa iombonana sy ny soatoavina maha-Malagasy. Tsy ny mpanao pôlitika na ny mpanohitra irery ihany no niantefan’ny hafatra; fa indrindra koa isika mpitondra sy ny vahoaka.
Mila ialàna ny fironan-kevitra tsy mampandroso. Tsy aleo ve misy rony miara-misotro; misy ventiny miara-mitsako. Ny afo mirehitra iaraha-mamindro ary ny hatsiaka mamanala, iaraha-miaritra. Izay ilay atao hoe mifanome tanana, miray hina ao anaty fihavanana sy ny fahasamihafàna.

Eto am-pamaranana ary, dia manainga antsika Solombavambahoaka mba hampiseho fahavitrihana sy fahavononana ary indrindra fifantohana; amin’ity fotoam-pivoriana tsy ara-potoana, atrehintsika manomboka anio ity.

Misaotra ny rehetra naharitra nihaino hatramin’ny farany, ary mamerina ny fankasitrahana tamin’izao fahatongavana sy fanotronana izao.
Misaotra Tompokolahy.
Mankasitraka Tompokovavy.

Giovanni Di Girolamo, satisfecit exprimé auprès de la Présidente de l’Assemblée nationale

Giovanni Di Girolamo, satisfecit exprimé auprès de la Présidente de l’Assemblée nationale

Son Excellence Monsieur Giovanni Di Girolamo, Ambassadeur de l’Union Européenne auprès de Madagascar et de l’Union des Comores a été reçu par la Présidente de l’Assemblée nationale Mme Christine RAZANAMAHASOA au Palais de Tsimbazaza le jeudi 27 février 2020 à 15h30mn.
L’Ambassadeur a tenu à féliciter les nouveaux membres élus de la Chambre basse ainsi que les membres du Bureau Permanent. Il a exprimé son satisfecit quant au bon déroulement des dernières élections législatives et communales, ainsi que le respect de la démocratie qu’on peut constater dans le pays. Ceci se reflète par la stabilité que connait actuellement le pays et par le respect mutuel entre les opposants et partis au pouvoir dans le cas particulier de l’Assemblée nationale.

Les activités et les interventions de l’Union Européenne à Madagascar sont surtout accès sur les domaines du pouvoir Exécutif. Ce qui n’empêche aucunement les relations avec le Parlement. En effet, cette visite a permis aux deux parties d’échanger sur divers thèmes tels que la bonne gouvernance et le renforcement des capacités des parlementaires et des fonctionnaires parlementaires.

L’Ambassadeur d’Algérie en visite à l’Assemblée nationale : le renforcement des relations parlementaires au menu

L’Ambassadeur d’Algérie en visite à l’Assemblée nationale : le renforcement des relations parlementaires au menu

L’Ambassadeur de la République d’Algérie Son Excellence Monsieur Bafdal MOKADDEM a effectué une visite de courtoisie auprès de la Présidente de l’Assemblée nationale Mme Christine RAZANAMAHASOA le mercredi 26 février 2020 à 10h.

Une visite qui a permis aux deux parties d’échanger sur l’histoire commune de nos deux Nations, notamment l’exil de la Reine RANAVALONA III et de son époux le Premier ministre RAINILAIARIVONY en Algérie après la défaite de 1895, puis la lutte d’indépendance sous la colonisation française.
Mis à part ce rappel de l’histoire, le sujet du renforcement des relations parlementaires entre Madagascar et l’Algérie a aussi été évoqué. La Présidente Christine RAZANAMAHASOA a souligné qu’il y aura redynamisation du groupe d’amitié malgacho-algérien vu qu’il y a eu ensommeillement du groupe depuis quelques temps.

BNGCR : Remise de don de l’Assemblée nationale

BNGCR : Remise de don de l’Assemblée nationale

Les membres du Bureau permanent de l’Assemblée nationale, conduite par la Présidente Mme Christine RAZANAMAHASOA ont remis ce lundi à 11h un don de 3,5t de riz au Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) à Antanimora.

C’est le fraichement nommé directeur général du BNGRC, le Général Elack Olivier ANDRIAKAJA qui a reçu dans ses locaux les membres du Bureau permanent de l’Assemblée nationale. Il a évoqué les récentes intempéries qui ont durement frappées la partie Nord-ouest de l’Ile, mais également la famine qui menace le Sud à cause des manques de précipitation.

De son côté, la Présidente de l’Assemblée nationale a tenu à souligner que l’Assemblée nationale est de tout cœur avec tous les sinistrés de l’Ile. A quoi le DG du BNGRC a tenu à rassurer que les dons seront bien remis aux nécessiteux et que rien ne se perdra en chemin.

Le député Mansour KAMARDINE à l’Assemblée nationale : la Mayotte déterminée à renforcer les relations avec Madagascar

Le député Mansour KAMARDINE à l’Assemblée nationale : la Mayotte déterminée à renforcer les relations avec Madagascar

Le député Les Républicains mahorais Mansour KAMARDINE de l’Assemblée nationale française a effectué une visite de courtoisie auprès de la Présidente de l’Assemblée nationale malagasy Mme Christine RAZANAMAHASOA le jeudi 20 février 2020 à 15h au Palais de Tsimbazaza.

La rencontre a duré près d’un tour d’horloge, ce qui a permis aux deux parties de faire le tour d’horizon des relations bilatérales et des relations parlementaires entre la nation Malagasy et le département de Mayotte. Les deux parties ont, entre autres, évoqué les possibilités d’investissement des opérateurs mahorais à Madagascar. Chose qui, visiblement, a réjouit la Présidente Christine RAZANAMAHASOA ; Madagascar ayant besoin des investissements étrangers pour booster son économie.

La visite a surtout été l’occasion pour le député Mansour KAMARDINE et non moins Vice-président du groupe d’amitié France-Madagascar de renforcer les relations parlementaires avec la Grande Ile. Par ailleurs, la Présidente Christine RAZANAMAHASOA a fait connaitre à son hôte son intention prochaine de se rendre dans l’hexagone et de visiter l’Assemblée nationale française.

Fonctionnaire de l’Assemblée nationale ; un choix de carrière possible pour les étudiants en sciences po

Fonctionnaire de l’Assemblée nationale ; un choix de carrière possible pour les étudiants en sciences po

L’Institut d’Etudes Politiques (IEP) Madagascar organise pendant deux jours, les 5 et 6 février 2020 un Forum des métiers, histoires de montrer les perspectives de carrière aux étudiants en sciences politiques. Parmi les intervenants à ce Forum, il y avait eu le Secrétaire Général de l’Assemblée nationale Mr Calvin RANDRIAMAHAFANJARY qui a parlé du métier de fonctionnaire de l’Assemblée nationale aux étudiants.

Après avoir présenté les missions constitutionnelles de l’Assemblée Nationale ainsi que ses organes directeurs, le Secrétaire général de l’Assemblée Nationale a mis en exergue les différents corps des métiers au sein de l’administration, les modes de recrutements et les profils requis. Il a terminé sa présentation par l’exposé de son parcours professionnel après des études supérieures à Madagascar et à l’étranger.

A noter que mis à part le Secrétaire Général de l’Assemblée nationale, le Directeur Général du BIANCO, le Secrétaire Général du ministère de la justice, les Directeurs de communication de la douane et du ministère de la justice ainsi que la Directrice de Tranparency International-Initiative Madagascar (TI-IM) sont les intervenants lors de la première journée de ce Forum des métiers.

Rencontre entre l’Assemblée nationale et la Commission de l’Union Africaine : La médiation au centre des discussions

Rencontre entre l’Assemblée nationale et la Commission de l’Union Africaine : La médiation au centre des discussions

La Présidente de l’Assemblée nationale Mme Christine RAZANAMAHASOA a reçu la Représentante spéciale du Président de la Commission de l’Union Africaine, Mme Ahmed YOUSSOUF, le vendredi 31 janvier 2020 à 11h dans son bureau au Palais de Tsimbazaza.
Une visite qui a permis aux deux parties d’échanger les vœux de nouvel an, mais également de discuter de la médiation des femmes en matière de résolution de conflit. Au sortir de la rencontre, la Présidente de l’Assemblée nationale a expliqué que deux femmes malgaches ont suivi des formations en la matière et qu’il y aura prochainement une rencontre avec les femmes parlementaires sur le sujet.


Autre sujet évoqué par la Représentante spéciale du Président de la Commission de l’Union Africaine, les tapages autour des accusations d’anti-constitutionnalités présumés de certains actes de l’exécutif. Pour Ahmed YOUSSOUF, il faudrait que tout un chacun prenne sa responsabilité pour préserver la stabilité. Déjà que Madagascar est vu par l’Union Africaine comme un modèle continental en matière d’alternance démocratique à l’issu de la dernière élection présidentielle.
A noter enfin que les deux femmes n’ont pas omis de discuter de la célébration le 8 mars prochain de la journée internationale des femmes.

Sinistre national : L’Assemblée nationale apporte son réconfort

Sinistre national : L’Assemblée nationale apporte son réconfort

Face aux intempéries qui ont frappé le pays dernièrement, les membres de l’Assemblée nationale conduits par la Présidente Mme Christine RAZANAMAHASOA, lors d’un point de presse tenu le dimanche 26 janvier 2020 après-midi au palais de Timbazaza, ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes.

Photo Présidence

« Nous sommes consternés face au nombre de victimes et à l’ampleur des dégâts engendrés par les intempéries. Nous sommes de tout cœur avec les sinistrés et on apporte nos consolations aux députés dont les districts sont touchés par les intempéries » avait souligné la Présidente de l’Assemblée nationale.
Par ailleurs, la Présidente Christine RAZANAMAHASOA a tenu à remercier de vive voix les membres de l’exécutif, le Président Andry RAJOELINA et le Premier ministre en particulier, qui n’ont pas chômé pour apporter leurs aides aux sinistrés.

Assemblée nationale : Remise de certificat de reconnaissance pour 15 cadres partis à la retraite

Assemblée nationale : Remise de certificat de reconnaissance pour 15 cadres partis à la retraite

Une cérémonie de remise de certificat de reconnaissance à quinze cadres, inspecteurs généraux et chefs de service, de l’Assemblée nationale s’est tenue le jeudi 23 Janvier 2020 au cafétéria du Palais à 9h30.
La cérémonie a été officiée par la Présidente de l’Assemblée nationale Mme Christine RAZANAMAHASOA en présence de quelques membres du Bureau Permanent.

La Présidente de l’Assemblée nationale a tenu à remercier personnellement ces quinze cadres partis à la retraite pour le travail qu’ils ont accompli au sein de cette institution.
De leur côté, les nouveaux retraités ont remercié le geste du Bureau Permanent, étant donné qu’il faisait longtemps qu’une telle cérémonie de reconnaissance ne s’est tenue à l’Assemblée nationale.